ตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2559

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559