ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์

ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร์

รายงานรายบุคคลเรียงลำดับตามคะแนน ดาวน์โหลด

เรียงตามห้อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9