head news wichakarn

 

ประกาศผลการสอบรับนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ย้าย เข้าเรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีบางชั้นที่มีนักเรียนย้ายออกหลังประกาศรับย้าย ทำให้สามารถรับเพิ่มได้ตามจำนวนที่นักเรียนได้ขอย้ายออก ดูรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้ ทำเรื่องย้ายจากสถานศึกษาเดิม และนำหลักฐานการย้ายมาในวันรายงานตัวพร้อมชำระค่าเงินค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกตัวสำรองที่ขึ้นบัญชีไว้ที่มีผลคะแนนลำดับถัดมา เข้าแทน

เอกสารประกอบการรายงานตัววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
         ๑. หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า (แบบ สพฐ.๑๙/๑ หรือ แบบ บค.๒๐) จากโรงเรียนเดิม
         ๒. เอกสารประกอบตามแบบ สพฐ.๑๙/๑ หรือ แบบ บค.๒๐
         ๓. ปพ ๑ (สำหรับชั้น ป.๒,๓,๔,๕ และชั้น ป.๖)
         ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตร ของนักเรียน
         ๕. ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
         ๖. ผลกรุ๊ฟเลือด
         ๗. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ที่กรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อย (โหลดแบบได้ที่เว็ปไซต์ www.muangsurin.net)