head new

ขอเชิญชม นิทรรศการรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

          โรงเรียนเมืองสุรินทร์ขอเชิญผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจชม นิทรรศการรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 พบกับการแสดงของนักเรียน การจัดแสดงผลงานนักเรียน การขายสินค้าของนักเรียนและหน่วยงานภายนอก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป

Openhouse 2017