head new

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2560 ดังนี้IMG