prachasanpan

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าห้อง King ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในชั้น ป.3-ป.5 ปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเข้าห้อง King รอบที่ 1 เพื่อเข้าเรียนในชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก จะต้องผ่านการสอบทั้ง 2 ครั้ง นำผลการสอบทั้ง 2 ครั้งมารวม ทั้งนี้คะแนนรวมเฉลี่ยต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์คัดเลือกเข้าห้อง King จะรับตามที่เรียงลำดับคะแนน ดังนั้นจึงขอให้ผู้ผ่านการสอบรอบที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือ เพื่อให้มีผลการสอบในรอบที่ 2 สูงขึ้น  ผลการสอบรอบที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ