prachasanpan

กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2561

         ตามที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนปกติในรอบปีการศึกษาดังนั้นจึงขอความร่วมมือและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบดังนี้
         1. กำหนดปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  2561 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม  2561
         2. ให้นักเรียนไปรับรายงานผลการเรียนกับครูประจำชั้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.
         3. โรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่าย(สำหรับนักเรียนเดิม) ชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 พฤษภาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
        4. ในระหว่างปิดเรียน ทางโรงเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกวดขันการทำการบ้าน การอ่านหนังสือ ของนักเรียนทุกวัน ดูแลความปลอดภัย (โดยเฉพาะเรื่องการเล่นน้ำ) รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหาบทเรียน เตรียมความพร้อมในการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต่อไป
สำหรับกำหนดการชำระเงินสำหรับนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ที่รับย้ายนั้น กำหนดให้ผู้ปกครองไปชำระเงิน ดังนี้
Expenses61