head new

ผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME) ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร

srt sme 60

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME)

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

 

1. ด.ญ.ปาณิศา  บญพา     สอบได้ลำดับที่ 4

2. ด.ญ.ณัฐนิชา  ทะยานรัมย์     สอบได้ลำดับที่ 10

3. ด.ญ.ชนกชนม์  พะนิรัมย์     สอบได้ลำดับที่ 15

4. ด.ญ.ภัทรวรรณ  งามมาก     สอบได้ลำดับที่ 19

5. ด.ญ.รัมภ์รดา  อาสนสุวรรณ     สอบได้ลำดับที่ 38

6. ด.ญ.พุดน้ำบุษย์  เรียบร้อย     สอบได้ลำดับที่ 41

7. ด.ญ.ปริยากร  จุฑาจันทร์     สอบได้ลำดับที่ 42

8. ด.ช.สิทธิกร  ต้องถือดี     สอบได้ลำดับที่ 58

9. ด.ญ.จิตรลดา  นิมินรัมย์     สอบได้ลำดับที่ 61

10. ด.ญ.กัญชพร  ปัญญาเอก     สอบได้ลำดับที่ 63

11. ด.ช.ชินกฤต  ดีพาชู     สอบได้ลำดับที่ 73

12. ด.ญ.นงนภัส  นิยามรัตนกุลศิริ     สอบได้ลำดับที่ 78

13. ด.ช.เขมนันท์  สมฤทธิ์     สอบได้ลำดับที่ 83

14. ด.ญ.กชมน  ภูมสิทธิ์     สอบได้ลำดับที่ 87

15. ด.ญ.ณภัทร  กลิ่นฟุ้ง     สอบได้ลำดับที่ 90

16. ด.ญ.พิชญ์ชนก  ลุมาตย์     สอบได้ลำดับที่ 106

17. ด.ญ.ชนิกานต์  หมื่นสาย     สอบได้ลำดับที่ 113

18. ด.ญ.ปุริมปรัชญ์  อุไร     สอบได้ลำดับที่ 116