head new

ผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร

srt smte 60

          รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1. ด.ช.บุรธัช  คงสุข     สอบได้ลำดับที่ 6