head new

รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP โรงเรียนสุรวิทยาคาร

swk iep 60

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนพิเศษ (IEP : Intensive English Program)

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

 

 ด.ญ.จุฑามาศ แม้ประสาท ลำดับที่ 1

ด.ญ.มณฑน์มรรษกร มหายศ ลำดับที่ 4

ด.ช.เพชรวรายุธ เพชรงาม ลำดับที่ 8

ด.ช.ณัฐภัทร เศษจันทร์ ลำดับที่ 13

ด.ญ.จิรนันท์ จันทร์กาบ ลำดับที่ 16

ด.ญ.มินตรา ประพันธ์ ลำดับที่ 18

ด.ญ.ฐิติภา บางทราย ลำดับที่ 20

ด.ญ.กัญญาภัทร วงแหวน ลำดับที่ 24

ด.ช.ชนากานต์ ชาติห้าวหาญ ลำดับที่ 27

ด.ช.เทพประทาน แปลงดี ลำดับที่ 32

ด.ญ.นันท์นภัส แสนชมภู ลำดับที่ 39

ด.ช.นิธิศ จินดาศรี ลำดับที่ 40

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกที่นี่