prachasanpan

พิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา

news1

          ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ประธานเปิดการประชุม เพื่อพิจารณา “ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ ห้องประชุม กำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สกศ. ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในการรับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอจากรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ภายใต้กรอบที่เกี่ยวข้อง 7 วาระสำคัญ คือ

  1. การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
  2. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและกองทุนเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู
  3. การพัฒนากลไกและพัฒนาระบบผลิตครู
  4. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
  5. การปรับโครงสร้างบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  6. การปรับปรุงระบบการวิจัย เทคโนโลยีการศึกษา สื่อ และแหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  7. การจัดการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับการพัฒนาประเทศ

          นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะทำงานยกร่างแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นผู้นำเสนอ “แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา อภิปรายและให้ความเห็นเกี่ยวกับ ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา หลังจากการประชุมในวันนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้สรุปความเห็นและนำเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.