head new

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP,EIS)

         mep eis

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

****นักเรียนที่มีรายชื่อและผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ให้มารับเอกสารแบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกลับไปกรอก ณ จุดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์หรือโหลดแบบฟอร์มได้ที่ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560  ให้ผู้ปกครองเตรียมเอกสารเป็น 2 ชุด และแนบเอกสารพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง มารายงานตัวพร้อมส่งเอกสาร ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา  9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

 • เอกสารรายงานตัวประกอบด้วย

  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาสูจิบัตรนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
  3. หนังสือรับรองผลการตรวจกรุ๊ปเลือด จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
  6. หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า(แบบ บค 20 หรือ สพฐ 19-1จากโรงเรียนเดิม พร้อมบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสะสม ในกรณีที่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นมาก่อน