• P1000255.JPG
  • P1000264.JPG
  • P1000655.JPG
  • P1000734.JPG
  • P1000761.JPG
  • P1000952.JPG
  • P1020082.JPG
  • P1020516.JPG
  • P1020771.JPG
  • P1020794.JPG

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 15 พ.ค. 61

free joomla image slider

prachasampan

wichakarnhead

imagenew

ต้อนรับผู้อำนวยการ

ต้อนรับผู้อำนวยการ

ต้อนรับผู้อำนวยการ    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูอาวุโส คณะครู บุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรมต้อนรับ บายศรีสู่ขวัญ ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  อินทรามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดยมีนายเกษมศักดิ์  แสนโภชน์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และภริยา พร้อมด้วยนายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บร.เขต 3 นายอภัย  ไพรสินธุ์ อดีตรอง ผอ.สพป.สร.1 ผู้บริหารเครือข่ายเมือง 5 คณะครูโรงเรียนหนองโตงฯ…
Readmore
ประชุมทางไกลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ประชุมทางไกลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

05 เมษายน 2561
การประชุมทางไกลจัดทำหลักสูตรปรับปรุง          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สพป.สร. เขต 1 จัดประชุมทางไกลในการจัดทำหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์โดยกลุ่มบริหารวิชาการซึ่งมีนายสันชัย  สังข์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แจ้งให้วิชาการสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้ทางโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลง…
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560

03 เมษายน 2561
ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนคนเก่ง     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอนันตพร  ศิริทิพย์ ประธานมูลนิธิโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ที่ผ่านการสอบด้วยข้อสอบกลาง (O-NET,NT,วิชาการนานาชาติ,ข้อสอบกลาง) ได้คะแนนสูงสุด เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองในการส่งเสริมความสามารถ นอกจากนี้ได้มีพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรสูงสุดของโรงเรียน
Muangsurin Open house 2017

Muangsurin Open house 2017

03 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานในรอบปี โดยมีนายวันชัย  คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สร.เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน มีนายประเสริฐ ธุรานุช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานย้อนยุค กิจกรรมเริ่มจากเวลา 15.00 น.- 21.00 น. ได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

hotnews